آشنایی با مسابقات

ای سی ام (Association for Computing Machinery) یک مسابقه برنامه نویسی است که هر ساله در سراسر دنیا برگزار می شود . در این مسابقات تیم ها در قالب هایی ۳ نفره شرکت می کنند و به هر تیم یک دستگاه رایانه جهت برنامه نویسی داده می شود . نحوه ی سنجش تیم ها به این گونه است که در مسابقات حدود 5-۸ سوال محاسباتی و الگوریتمی داده می شود و هر تیمی سوال های بیشتری در مدت زمان کم تری با خطای کم تری حل کند رتبه ی بهتری کسب می کند. در حال حاضر مسابقه ACM کشوری در اواخر آذر یا اوایل دی هر سال به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد و برگزیدگان این مسابقه به مسابقات جهانی راه پیدا می کنند . اما منطقه غرب و منطقه 4 (شامل استان های همدان ، مرکزی ، قزوین و قم) کشور فاقد مسابقه منطقه ای است و تاکنون دانشگاهی در این منطقه به صورت مستمر دست به برگزاری مسابقه منطقه ای نزده است ، با توجه به محوریت دانشگاه بوعلی سینا در بین دانشگاه های منطقه غرب کشور و منطقه 4 ، برگزاری این مسابقه از دو سال پیش به برنامه عملیاتی گروه و انجمن علمی مهندسی کامپیوتر اضافه شد.