درباره گروه مهندسی کامپیوتر

 

فعالیت گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا از سال ۱۳۷۸ و با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار آغاز گردید. سپس در سال ۱۳۸۷ اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش هوش مصنوعی پذیرش شدند. با توسعه گروه کامپیوتر، از سال ۱۳۹۰ علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه­ های کامپیوتری، گروه موفق به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی در گرایش هوش ماشین و رباتیکز گردید. در سال 1397 در مقطع کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار دانشجو پذیرش گردید. همچنین در سال 1398 در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش معماری و در مقطع دکترا در گرایش نرم افزار دانشجو پذیرش گردیده است.

در حال حاضر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا با 9 عضو هیات علمی( یک دانشیار، هفت استادیار، یک مربی و با حدود ۳۰۰ دانشجوی فعال در مقاطع و گرایش های زیر، به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد:

۱-     مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۲-     مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش ماشین و رباتیکز.

3-     مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار.

4-     مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری.

5-     مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش شبکه های کامپیوتری

6-     مقطع دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش ماشین و رباتیکز

7-     مقطع دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار

http://eng.basu.ac.ir/about-ce