زمانبندی

 

روز چهارشنبه 20 آذر:

ساعت 15 الی 16 پذیرش

ساعت 16 تا 17 برگزاری مسابقه آزمایشی

17:30 حرکت سرویس به سمت محل اسکان از محل دانشکده مهندسی

ساعت 19 شام

 

روز پنجشنبه 21 آذر:

ساعت 7 حرکت سرویس از محل اسکان به محل برگزاری مسابقه(دانشکده مهندسی)

ساعت 7:15 تا 7:45: صبحانه و پذیرش

ساعت 8: شروع مسابقه

ساعت 12 پایان مسابقه

ساعت 12 تا 14 نماز و ناهار

ساعت 14 تا 16 اختتامیه