سازمان اجرایی مسابقات 

 

رییس افتخاری دکتر یعقوب محمدی فر
دبیر افتخاری دکتر میرحسین دزفولیان
دبیر اجرایی دکتر مهدی سخایی نیا
دبیران علمی دکتر محمد نصیری و دکتر رضا محمدی
مسئول برگزاری امیرحسین بابائیان
مسئول روابط عمومی و عضو تیم فنی حسین سیفی
مسئول علمی دانشجویی امیرعباس اسدی کرم
مسئول تیم فنی محمد مهرداد شهیدی
عضو تیم فنی عرفان مظفری
عضو تیم فنی امیرعباس اسدی کرم
عضو تیم فنی الهام افشار
عضو تیم فنی مینا یعقوبی کیا
عضو تیم فنی  حسین محمد گنجی